Wybierz voucher:

Voucher o wartości 150 zł - do wykorzystania na dowolny zabieg/zabiegi z oferty Salonu Kosmetycznego Libelle

Twój voucher zostanie dostarczony do Ciebie lub odbiorcy jeżeli podasz adres e-mail odbiorcy.

  1. Nie ma ograniczeń kiedy Twój voucher ma zostać dostarczony, Możesz wybrać aby dostarczyć go natychmiast lub w konkretny wybrany dzień.
  2. Wysyłka vouchera za pomocą poczty e-mail jest całkowicie darmowa.
  3. Kupujący (lub odbiorca) otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link do strony z potwierdzeniem zamówienia, gdzie będziesz mógł pobrać voucher.
  4. Twój voucher jest aktywny i gotowy do użycia w Salon Kosmetyczny Libelle Katarzyna Iwańska , wystarczy go pobrać.
  5. Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą link do podsumowania zamówienia wraz z numerem zamówienia i linkiem do pobrania vouchera.
  6. Jeżeli wybrałeś inny adres dla odbiorcy niż swój otrzymasz wiadomość e-mail w momencie kiedy voucher zostanie wysłany do odbiorcy.

Vouchery upoważniają do skorzystania z usług w Salonie Kosmetycznym Libelle zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera. Można nimi płacić za usługi według ustaleń na Voucherze: albo za "konkretny zabieg" widniejący na Voucherze lub za dowolny zabieg z oferty do wartości kwoty widniejącej na Voucherze.

Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty Ich zakupu - w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Vouchera, w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.

Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z Recepcja pod nr ul. 669760351.

Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie kupon.

W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczna lub osobiście, na 24 godziny przed umówioną wizyta Voucher uznany zostaje za zrealizowany.

Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Voucherów, które opiewają na kwotę wyższa niż wartość wykorzystanych usług.

Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższa niż wartość Vouchera.

Vouchery imienne mogą być przeniesione na inna osobę.

Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na inne usługi z oferty Salonu Kosmetycznego Libelle.

W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera, Salon Libelle nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacja.

Integralną częścią Vouchera jest niniejszy regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Salonu Kosmetycznego Libelle. Podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, Iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.


REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI VOUCHERÓW

§ 1 Postanowienia ogólne:  


1. Niniejszy regulamin określa:

1) zasady sprzedaży voucherów,

2) zasady realizacji voucherów,

3) prawa i obowiązki Zamawiającego i Klienta.


2. Sprzedaż oraz realizację voucherów prowadzi

SALON KOSMETYCZNY LIBELLE KATARZYNA IWAŃSKA

43-150 BIERUŃ

ul.SŁOWACKIEGO 12

NIP: 6462578765

§ 2 Definicje 

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć:

1) Nazwa firmy - SALON KOSMETYCZNY LIBELLE KATARZYNA IWAŃSKA

43-150 BIERUŃ, ul.SŁOWACKIEGO 12, NIP: 6462578765

2) Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 

3) Voucher - dokument imienny lub na okaziciela, wystawiony przez Salon Kosmetyczny Libelle w formie elektronicznej lub w formie papierowej, uprawniający do skorzystania w określonym czasie z usług świadczonych przez Salon Kosmetyczny Libelle.

4) Zamawiający- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną.

5) Klient- osoba będąca w posiadaniu vouchera imiennego lub na okaziciela.

6) Konsument- osoba fizyczna dokonująca zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

7) Formularz zamówienia- edytowalny formularz znajdujący się pod adresem www.libelle.vouchertcart.com umożliwiający zakup vouchera.

8) Serwis internetowy- strona internetowa dostępna pod adresem www.libelle.pl.

§ 3   Rodzaje i zakres usług 

1. Salon Kosmetyczny Libelle za pośrednictwem formularza zamówienia prowadzi sprzedaż voucherów.


2. Do skorzystania z serwisu internetowego i formularza zamówienia wystarczy:

1) dostęp do internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,

4) aktywny adresu e-mail.


3. Voucher będzie wystawiony w formie elektronicznej

4. Voucher może obejmować kwotę do wykorzystania na usługi lub usługi świadczone przez SALON KOSMETYCZNY LIBELLE.

5. Voucher może być imienny lub na okaziciela.

6. Voucher nie może zostaćkupiony anonimowo lub pod pseudonimem.

7. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym są cenami brutto.

§ 4  Zawarcie umowy 

1. W celu zakupu vouchera Zamawiający powinien:

1) wejść na formularz zamówienia,

2) wybrać usługę lub kwotą do zrealizowania na usługi,

3) wybrać formą elektroniczną,

4) wybrać wygląd vouchera,

5) wypełnić formularz zamówienia,

6) zaakceptować regulamin, akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu vouchera,

7) uregulować należności za pomocą przelewu bankowego.

2. Umowa zostaje zawarta z momentem dokonania płatności przez Zamawiającego.

3. Po zawarciu umowy voucher w formie elektronicznej zostanie niezwłocznie wysłany na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.


§ 5   Realizacja 

1. W celu realizacji vouchera należy skontaktowaćsię z Salonem Kosmetycznym Libelle pod nr tel. 669760351 i ustalićodpowiadający termin wizyty.

2. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w: Salonie Kosmetycznym Libelle Bieruń ul. Słowackiego 12.

3. Nie jest możliwa wymiana vouchera na gotówkę.

4. Voucher może zostać zrealizowany w okresie jego ważności. Data upływu terminu ważności jest wskazana na voucherze.

§ 6   Odstąpienie od umowy 

1. Konsument, który zawarł z Salonem Kosmetycznym Libelle umowę, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierć co najmniej:

1) imię i nazwisko, 

2) adres,

3) datę zamówienia,

4) numer konta bankowego do zwrotu należności. 

4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Salon Kosmetyczny Libelle potwierdza otrzymanie takiego oświadczenia w formie e-maila zwrotnego.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy voucher został zrealizowany.

§ 7   Reklamacje 

1. Reklamacje odnośnie voucherów można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: voucher@libelle.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać:

1) Dane Zamawiającego/Klienta

2) przedmiot reklamacji,

3) okoliczności uzasadniające reklamację,

4) Żądanie Zamawiającego/Klienta w związku z reklamacją.

3. Salon Kosmetyczny Libelle rozpatrzy reklamację w terminie 4 dni od doręczenia reklamacji przesyłając na nią odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8   Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest Salon Kosmetyczny Libelle Katarzyna Iwańska.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy

3. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Salon Kosmetyczny Libelle Katarzyna Iwańska.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

5. Materiały zamieszczone w Serwisie https://libelle.vouchercart.com (teksty, nazwy produktów, zdjęcia, logo itp.) nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia Salonu Kosmetycznego Libelle Katarzyna Irańska lub innego właściciela praw autorskich.

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z umową objętą niniejszym Regulaminem Salon Kosmetyczny Libelle Katarzyna Iwańska zobowiązuje się dołożyć starań do ich polubownego załatwienia, w tym także za pośrednictwem alternatywnych metod rozstrzygania sporów, np. w trybie mediacji, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

4.Salon Kosmetyczny Libelle Katarzyna Iwańska może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Salon Kosmetyczny Libelle Katarzyna Iwańska, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Lokalizacje gdzie można użyć voucher

Wygasa:
20/06/2019
Udostępnij:
Rodzaj Vouchera:
Napisz wiadomość widoczną na Voucherze
Wybierz opcję vouchera: Wybierz lub wprowadź cenę:
Sposób wysyłki:
Do kogo wysłać voucher:
Dla kogo jest ten Voucher?
:
:
Adres dostawy
:
:
:
:
:
:
Dla kogo jest ten Voucher?
:
:
:
Upewnij się, że zapoznałeś się i zgadzasz z regulaminem Warunki użycia.

Ilość musić być w przedziale -

Musisz wybrać przynajmniej jedną opcje